AVG

Toelichting donateurschap Oranjevereniging Baambrugge en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG is gebaseerd op een Europese wet betreffende de privacy en het opslaan van informatie. Deze is ook voor de Oranjevereniging Baambrugge van toepassing. Om die reden laten we u hiermee weten hoe de Oranjevereniging Baambrugge met uw gegevens omgaat.

Om u te kunnen voorzien van onze correspondentie en uitnodigingen verzamelen en bewaren wij van elk lid/donateur een aantal gegevens. Deze gegevens zijn uw:

  • naam
  • adres, postcode en woonplaats
  • e-mailadres
  • donateursnummer
  • contributie/donatie over de afgelopen jaren

Voor het bewaren van uw gegevens gebruiken wij Excel, waarbij de gegevens alleen ter beschikking staan voor het bestuur van de vereniging en voor een aantal leden die uit hoofde van hun taak zich met de donateurs bezighouden. Andere personen beschikken niet over deze gegevens en kunnen deze ook niet opvragen. Tevens beschermen wij deze Excel-sheet met een wachtwoord.

Onze vereniging zal de gegevens alleen voor lidmaatschapsdoeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld om u te informeren over de activiteiten rond Koningsdag, herdenkingen op 4 mei en het bevrijdingsfeest op 5 mei. Nimmer zal de vereniging deze gegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Als u uw lidmaatschap beëindigt, worden uw gegevens aan het einde van het boekjaar uit het actuele bestand met donateursgegevens verwijderd. In bestanden met betrekking tot de oudere jaren staan uw gegevens nog wel vermeld. Deze bestanden worden na uiterlijk 10 jaar vernietigd.

N.B. Staan uw gegevens niet juist vermeld, dan kunt u wijzigingen doorgeven via info@baambrugge.org.